روز دهم: ای درمانگر قلب ها

همانا جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است که خدا آن را رو به دوستان مخصوص خود گشوده است.جهاد،لباس تقوا،زره محکم،و سپر مطمئن خداوند است.کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خواری بر او می پوشاند.

خطبه 27 نهج ابلاغه

یا طبیب القلوب

خدایا!

تو تنها سلطانی هستی که دلت با بخشیدن خنک می شود نه با تبیه کردن.

شادی دل ما را تبیه دیگران قرار مده و حلاوت و بخشش را به ذائقه های جانمان بچشان!

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
sara

brai ma doa bkon